Wyjątkowa promocja! 18 % zniżki na wszystkie produkty dostępne na stronie z kodem GANO10

Regulamin strony Ganopharm

Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony prosimy o zapoznanie się z Regulaminem. Jeśli nie akceptujesz jego postanowień, prosimy o opuszczenie Strony.

Ganopharm z siedzibą w Bielawie, przy ul. B.Prusa 4c/2, 58-260 Bielawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców NIP: 8992294545, REGON:385072627 , zapewnia zawartość oraz usługi dostępne na Stronie zgodnie z poniższymi warunkami oraz Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, które można znaleźć na naszej Stronie

Odwiedzając lub korzystając ze Strony użytkownik powinien zapoznać się i przestrzegać niniejszych Warunków. Jeśli nie akceptujesz Warunków, zaleca się opuszczenie Strony.

Produkty i usługi oferowane za pośrednictwem niniejszej Strony

Za pośrednictwem Strony Ganopharm.pl świadczymy usługi polegające na:

a) informowaniu o oferowanych na Stronie produktach oraz udostępnianiu zainteresowanym użytkownikom informacji handlowych (w tym np. newslettera);

b) umożliwianiu zakładania kont użytkowników i ich utrzymaniu;

c) umożliwieniu zakupu produktów;

Własność informacyjna

Wszystkie informacje i treści dostępne na Stronie, w tym jej wygląd, znaki towarowe, teksty, grafika, zdjęcia, obrazy oraz ich kompilacja i organizacja stanowią własność Ganopharm.pl jej podmiotów powiązanych, partnerów lub licencjodawców oraz są chronione przez prawo. Użytkownik może korzystać ze Strony wyłącznie dla użytku osobistego.

Obowiązki użytkownika

Użytkownik korzystający ze Strony zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przy korzystaniu ze Strony wszystkich przepisów prawa, a także ustalonych zwyczajów i poszanowania praw innych osób. Zabronione jest wprowadzanie zmian lub modyfikacji Strony, jak również naruszanie spójności czy sposobu funkcjonowania Strony.

Ponadto użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie podawać się za jakąkolwiek inną osobę lub podmiot.

Konto użytkownika

Założenie Konta użytkownika i dokonywanie zakupów za pośrednictwem Strony wymaga ukończenia 18. roku życia. Dzięki posiadaniu Konta użytkownika będziesz mógł od nas otrzymywać materiały z informacjami o naszych produktach i organizowanych promocjach (o ile wyrazisz na to zgodę). Składanie zamówień na produkty za pośrednictwem Strony nie wymaga posiadania Konta użytkownika. Posiadanie Konta użytkownika umożliwia dostęp do historii zamówień składanych za pośrednictwem Konta.

Założenie Konta użytkownika następuje przez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie.

Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie, na podany adres e-mail wysyłana jest wiadomość potwierdzająca założenie Konta użytkownika wraz z linkiem umożliwiającym zmianę hasła. Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić hasło wygenerowane automatycznie podczas rejestracji Konta na hasło użytkownika.

Przy dokonywaniu pierwszego zamówienia Użytkownik może zostać poproszony o dodatkowe dane umożliwiające realizację zamówienia.

Użytkownik powinien podać prawdziwe dane osobowe, a w razie ich późniejszej zmiany – dokonać aktualizacji. Podanie w procesie rejestracji nieprawidłowych lub niepełnych danych może spowodować problemy ze świadczeniem przeznas na rzecz użytkownika niektórych lub wszystkich usług (np. niemożność realizacji zamówienia).  Ganopharm.pl stosuje standardowe procedury zbierania danych badające zgodność danych takich jak np. numer telefonu, adres e-mail, kod pocztowy, adres, ze strukturą zapisu stosowaną w Polsce.

 

Konto użytkownika będzie zawierać dane klienta oraz informacje o zamówieniach. Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego konta po zalogowaniu, tj. wpisaniu nazwy użytkownika (adresu e-mail) i hasła. Korzystanie z funkcjonalności Strony nie podlega opłatom. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług i/lub usunięcia konta użytkownika w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, o czym użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany wraz z podaniem przyczyny.

Linki zewnętrzne

Dla wygody użytkowników możemy na naszej Stronie umieszczać linki prowadzące do stron internetowych podmiotów trzecich. Odpowiedzialność za treści tych stron internetowych oraz ich funkcjonowanie ponoszą podmioty trzecie prowadzące te strony. Przed rozpoczęciem korzystania z tych stron użytkownicy powinni zapoznać się z warunkami korzystania z tych stron internetowych.

Treści użytkownika

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przesyłane nam w ramach Strony materiały i inne treści (w tym udostępniane na Stronie lub za jej pośrednictwem). Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać treści naruszających przepisy prawa, nieprawdziwych, obraźliwych, wulgarnych, nawołujących do nienawiści, jak również treści, których publikacja mogłaby prowadzić do naruszenia prawa lub dóbr osobistych osób trzecich. Użytkownik zobowiązuje się również powstrzymać od przesyłania treści, wobec których użytkownikowi nie przysługuje prawo do ich udostępniania (np. objętych prawami autorskimi przysługującymi innej osobie) oraz co do których użytkownik zobowiązany jest do zachowania poufności.

Zabronione jest świadome przekazywanie lub rozpowszechnianie przez użytkowników (w tym poprzez udostępniane na Stronie lub za jej pośrednictwem) wirusów komputerowych, niezamawianych ani nieautoryzowanych reklam lub innej formy „spamu”.

Ganopharm.pl nie ma obowiązku zatwierdzania treści udostępnianych lub przesyłanych przez użytkowników. Jeśli podczas korzystania ze Strony natrafią Państwo na treści, które naruszają niniejszy Regulamin (np. są obraźliwe lub naruszają czyjeś prawa), prosimy o informowanie nas o takich przypadkach.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje nam prawo do usunięcia lub zablokowania treści użytkownika, które naruszają niniejszy Regulamin (np. są obraźliwe) lub przepisy prawa.

Paragony

Paragony i faktury w formie elektronicznej wysyłane są tylko na polecenie i wyraźną prośbę klienta w formie elektronicznej.

Reklamacje

Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez użytkowników ze Strony mogą być kierowane na adres elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Prosimy o podanie w reklamacji opisu problemu, który Państwo napotkaliście oraz Państwa żądania z tym związane, jak również o podanie danych umożliwiających kontakt z Państwem.

W ciągu 30 dni odpowiemy na Państwa reklamację.

Reklamacje dotyczące dostarczonych produktów należy składać zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży dostępnymi na Stronie.

Rozstrzyganie sporów

Umowy zawierane pomiędzy użytkownikiem i Ganopharm.pl w związku z korzystaniem ze Strony podlegają prawu polskiemu.

W razie zaistnienia sporu użytkownik ma możliwość skorzystania również z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. poprzez zawezwanie do próby ugodowej lub skorzystanie z mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej. Zasady dostępu do tych procedur można znaleźć na stronie www.uokik.gov.pl.

Ponadto w razie sporu użytkownik ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy ODR (ang. online disputes resolution – rozwiązywanie sporów przez Internet) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  Na potrzeby korzystania z Platformy ODR należy wskazać następujący adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zawiadomienia przesyłane drogą elektroniczną

Informujemy, że dokumenty i zawiadomienia związane z korzystaniem ze Strony będą przesyłane użytkownikom w postaci elektronicznej, w tym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez umieszczenie powiadomień na koncie użytkownika (np. umowy, powiadomienia, informacje oraz inna korespondencja dotycząca korzystania ze Strony i konta użytkownika). Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na taką formę komunikacji, prosimy o niekorzystnie ze Strony, gdyż nie jest możliwe przekazywanie powyższych dokumentów w inny sposób.

Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (np. reklam, informacji o promocjach) drogą elektroniczną; wyrażenie tej zgody nie jest konieczne dla korzystania ze Strony.

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin stanowi kompletną i wyłączną treść umowy zawartej pomiędzy nami na czas nieokreślony, w zakresie korzystania ze Strony i usług świadczonych drogą elektroniczną. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem Strony, zastosowanie mają również Ogólne Warunki Sprzedaży.

Użytkownik może rozwiązać niniejszą umowę w dowolnej chwili bez podania przyczyny. W celu jej rozwiązania, użytkownik powinien skontaktować się z nami na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie509386378 – w wyniku rozwiązania umowy Państwa konto zostanie przez nas niezwłocznie usunięte. Rozwiązanie umowy przez użytkownika może także nastąpić poprzez samodzielne usunięcie konta.

Użytkownik może również w dowolnej chwili odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny i w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, załączonego do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres Ganopharm.pl Ul. B.Prusa 4c/2 58-260 Bielawa lub na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, konto użytkownika zostanie usunięte. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub jej rozwiązanie (usunięcie konta) pozostaje bez wpływu na realizację umów sprzedaży zawartych uprzednio za pośrednictwem naszej Strony.

W przypadku likwidacji Strony lub zaprzestania świadczenia usług poprzez konto użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W takim przypadku, użytkownik otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej zawiadomienie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Po upływie powyższego terminu konto użytkownika zostanie usunięte.

Ganopharm.pl ma prawo dokonać z ważnych przyczyn zmian niniejszego Regulaminu, w szczególności w celu dostosowania ich do przepisów lub praktyki stosowania prawa lub dostosowania do zmian technicznych. O ewentualnych zmianach Regulaminu użytkownicy zostaną powiadomieni na adres e-mail podany w procesie rejestracji z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni. W razie braku zgody na zmianę, użytkownicy mogą rozwiązać umowę i/lub usunąć konto.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Regulaminu, prosimy o kontakt mailowy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt telefoniczny pod numerem 509386378.